bbb

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:

Sprzętowo.pl Krzysztof Topa

Skrzynka 32

32-410 Dobczyce

NIP: 68120605004

 

Mając na uwadze konstytucyjne prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ART. 47, 51):

(art. 47.)

Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do
decydowania o swoim życiu osobistym.

(art. 51.)

 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), art. 36 w/w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administrator danych osobowych zobowiązany jest do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jakość zapewnianej ochrony powinna być odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych nią objętych. Ponadto zgodnie z art. 38 ustawy administrator danych zobowiązany jest zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. Biorąc pod uwagę te konstytucyjne i ustawowe obowiązki wprowadzamy następujący zestaw procedur i rozwiązań, stanowiący Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych niniejszego Sklepu internetowego.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Polityce jest mowa o:

 1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
 2. danych osobowych – Art. 6. ustawy: rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 3. zbiorze danych – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
 4. przetwarzaniu danych – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 5. systemie informatycznym – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
 6. zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
 7. usuwaniu danych – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
 8. administratorze danych – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
 9. zgodzie osoby, której dane dotyczą – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie;
 10. odbiorcy danych – rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem osoby, której dane dotyczą, osoby upoważnionej do przetwarzania danych, przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy, podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy, organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem;
 11. państwie trzecim – rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang. European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek.
 12. obszarze przetwarzania danych – zgodnie z ustawą, przetwarzaniem danych osobowych nazywamy jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. W związku z powyższym, określanie obszaru pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane osobowe, powinno obejmować zarówno te miejsca, w których wykonuje się operacje na nich (wpisuje, modyfikuje, kopiuje), jak również te, gdzie przechowuje się wszelkie nośniki informacji zawierające dane osobowe (szafy z dokumentacją papierową bądź komputerowymi nośnikami informacji z kopiami zapasowymi danych, stacje komputerowe, serwery i inne urządzenia komputerowe, jak np. macierze dyskowe, na których dane osobowe są przetwarzane na bieżąco). Zgodnie z treścią § 4 punkt 1 rozporządzenia miejsce przetwarzania danych osobowych powinno być określone poprzez wskazanie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe.
 13. wykazie zbiorów – należy przez to rozumieć wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
 14. opisie struktury zbiorów – należy przez to rozumieć opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
 15. opis struktury zbiorów – danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
 16. opisie przepływu danych – należy przez to rozumieć opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi;
 17. środkach technicznych i organizacyjnych – należy przez to rozumieć środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

Rozdział 2
Administrator danych

§ 2. Administrator danych zobowiązany jest do podjęcia i wdrożenia następujących działań
aby zapewnić pełną i całkowitą, niezbędną ochronę przetwarzanych zbiorów osobowych
Klientów Sklepu internetowego:

 1. wdrożyć niniejszą Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz
  Instrukcję zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe;
 2. upoważniać i cofać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom, które
  mają te dane przetwarzać, mają z nich korzystać na podstawie upoważnienia do
  przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze (załącznik
  nr 1);
 3. prowadzić jasny i rzetelny wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dbać by osoby upoważnione kierowały się najwyższymi standardami ochrony prywatności, dbać by wykaz był aktualny i zawsze zgodny z prawdą (załącznik nr 2);
 4. prowadzić wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3);
 5. prowadzić wykaz zbiorów danych osobowych Sklepu internetowego (załącznik nr 4);
 6. prowadzić opis struktury zbiorów (załącznik nr 5);
 7. prowadzić opis sposobu przepływu danych osobowych pomiędzy programami, środkami zarządzającymi tymi danymi (załącznik nr 6);
 8. zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (GIODO) wszystkie zbiory danych z których korzysta Sklep internetowy, a podlegające obowiązkowi rejestracji oraz informować (GIODO) o każdej zmianie jaka w nich nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od nastąpienia takiej zmiany.

Rozdział 3

Środki techniczne i organizacyjne

§ 3. W celu ochrony danych spełniono wymogi, o których mowa w art. 36–39 ustawy:

 • Administrator danych sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa
  informacji;
 • Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
  upoważnienie nadane przez administratora danych;
 • Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych;
 • Została opracowana i wdrożona Polityka bezpieczeństwa;
 • Została opracowana i wdrożona Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

§ 4. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki ochrony fizycznej
danych osobowych:

 • Zbiory danych osobowych w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej
  metalowej szafie.
 • Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym
  drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
 • Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób
  mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

§ 5. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki sprzętowe
infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:

 • Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną
  siecią komputerową.
 • Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
 • Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych
  osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
 • Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych
  przekazywanych drogą teletransmisji.
 • Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów
  uwierzytelnienia.
 • Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np.
  robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
 • Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

§ 6. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych:

 • Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
 • Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
 • Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
 • Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
 • Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
 • Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

§ 7. Środki organizacyjne:

 • Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami
  dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie
  zabezpieczeń systemu informatycznego.
 • Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do
  zachowania ich w tajemnicy.
 • Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w
  sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
 • Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym
  pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe
  przetwarzane są na bieżąco.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 8. Polityka bezpieczeństwa jest bezwzględnie przestrzegana przez osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych, a nad jej przestrzeganiem czuwa administrator danych
osobowych. Osoby upoważnione zostały w sposób prawidłowy i wyczerpujący
poinformowane o prawach i obowiązkach na nich ciążących ze szczególnym uwzględnieniem
prywatności osób, których dane te dotyczą a która jest zagwarantowana przez Konstytucję,
przepisy prawa i niniejszą Politykę Bezpieczeństwa.
§ 9. Administrator danych może w drodze umowy zawartej na piśmie tj. umowy o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych, powierzyć przetwarzanie danych innemu
podmiotowi, który również zobowiązuje się do należytej i prawidłowej ochrony danych i
prywatności osób, które zbiory te dotyczą. Podmiot ten może przetwarzać dane i informacje
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich usług (na jakie zostały mu
powierzone dane osobowe) i usług Sklepu internetowego, przewidzianym w umowie oraz jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych o których mowa w art. 36–39 ustawy oraz spełnić wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy. Odpowiedzialność podmiotu, o którym mowa wyżej jest taka sama jak administratora danych w zakresie powierzonych mu obowiązków. Za nieprzestrzeganie przepisów oraz polityki, odpowiedzialność ciąży na administratorze danych, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową, w sposób wadliwy i niezapewniający należytej ochrony w myśl Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa.

§ 10. Polityka bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez
administratora danych.

 
Polityka plików cookies
 
Polityka plików “cookies” serwisu Sprzetowo.pl
 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka - Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl - Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 - Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

Integracja Trustbadge i pozostałych widżetów Trusted Shops
Z naszą stroną internetową zintegrowane są widżety Trusted Shops w celu wyświetlania usług Trusted Shops (np. znak jakości, system opinii) oraz usług Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożonym zamówieniu. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonywania bezpiecznych zakupów internetowych. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę spółki Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy z którą wspólnie odpowiadamy za ochronę współadministrowanych danych zgodnie z treścią art. 26 RODO.

Niniejszym informujemy Państwa o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień współadministratorów (art. 26 ust. 2 RODO). Trustbadge jest w ramach współadministrowania oddawany do dyspozycji w ramach umowy powierzenia danych przez amerykańskiego dostawcę treści CDN (Content-Delivery-Network). Odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule ochrony danych oraz dodatkowe umowne porozumienia. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Trusted Shops GmbH można znaleźć na stronie: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/. W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika (logi serwera), który zawiera również Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz operatora wnioskującego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak aby zapisane dane nie mogły zostać przypisane do konkretnej osoby. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.

Po złożeniu przez Państwa zamówienia w sklepie, Państwa zaszyfrowany za pomocą kryptologicznej funkcji jednokierunkowej adres e-mail zostanie przekazany do Trusted Shops GmbH. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Odbywa się to w celu sprawdzenia, czy są Państwo już zarejestrowani w systemie Trusted Shops GmbH i jest niezbędne do realizacji nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów – zarówno naszych jak i Trusted Shops – polegających na możliwości zapewnienia ochrony kupującego w związku z konkretnym zamówieniem oraz na świadczeniu usług oceny transakcji. Jeżeli są już Państwo zarejestrowani w celu korzystania z usług Trusted Shops, wówczas w takim przypadku dalsze przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Państwem a Trusted Shops. Osoby, które się nie zarejestrowały, będą miały możliwość dokonania pierwszej rejestracji. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji zależy również od rodzaju umowy zawartej przez Państwo z Trusted Shops GmbH. Jeśli nie zarejestrują się Państwo do celów korzystania z usług Trusted Shops, wszystkie przesłane dane zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops GmbH, a ich powiązanie z konkretną osobą nie będzie możliwe.

Trusted Shops korzysta z zewnętrznych usługodawców w zakresie hostingu, monitoringu i rejestracji logów. Powyższe służy zapewnieniu bezawaryjnego funkcjonowania systemów, podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się w krajach trzecich (USA i Izrael). W przypadku USA odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony poprzez umowne zastrzeżenie obowiązywania standardowych klauzul ochrony danych i dalsze środki umowne, a w przypadku Izraela poprzez istnienie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych współadminstrowanych przez nas i Trusted Shops GmbH lub w celu dochodzenia swoich praw, prosimy o skontaktowanie się z Trusted Shops. Dane kontaktowe znajdują się w wskazanej powyżej polityce prywatności firmy Trusted Shops. Niezależnie od tego zawsze mogą Państwo zwrócić się do wybranego przez siebie współadministratora. Państwa zapytanie lub wniosek zostanie wówczas w razie takiej potrzeby przekazany do drugiego współadministratora w celu jego opracowania/udzielenia odpowiedzi.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl